Logowanie

login:

hasło:

Zarejestruj się

Zapomniałem hasła

Ilość ofert: 43
Wyszukaj ofertę
Wyszukaj oferty:

nowości

ze zdjęciem

Aktualności
  • Witamy na naszej stronie

    Witamy Państwa na naszych stronach internetowych. 7 października 2010 roku zaczął działać serwis Działkowo.pl, do dziś już zarejestrowaliśmy 13700 odsłon naszej ...

    dalej

Regulamin

Strona główna » Regulamin

wielkość tekstu:A | A | A

Regulamin
Art.1 Definicje
1.Dzialkowo.pl – internetowy serwis ogłoszeniowy, którego właścicielem i administratorem jest LOCO, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Dzialkowo.pl należy przez to rozumieć również LOCO. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Działkowo.pl należy przez to rozumieć również LOCO.
2.LOCO - LOCO Patrik Skrzypczyk,42-400 Zawiercie, przy ul.Paderewskiego 26/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Urzędu Miasta Zawiercie pod nr 14028/2010, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 649-192-58-15, REGON: 276423330, właściciel i administrator serwisu Dzialkowo.pl , Działkowo.pl.
3.Ogłoszenie - czasowo udostępnione Użytkownikowi miejsce na stronie internetowej, umożliwiające Użytkownikowi sporządzenie oferty sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości.
4.Cennik – ustalane przez LOCO opłaty za umieszczenie ogłoszeń lub korzystanie z serwisu w innej formie, uiszczane przez użytkownika przed emisją ogłoszenia.
5.Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu.
6.Moment zawarcia umowy – chwila, w której dochodzi do zawarcia między Użytkownikiem a Dzialkowo.pl prawnie wiążącego stosunku prawnego o treści określonej w Regulaminie.
7.Rozpoczęcie wykonania umowy – chwila, od której Dzialkowo.pl rozpoczyna wykonywanie świadczenia polegającego na emisji ogłoszenia.
8.Regulamin - niniejszy dokument sporządzony przez LOCO, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu Dzialkowo.pl
Art. 2 Zasady funkcjonowania sytemu
1.System Dzialkowo.pl polega na udostępnieniu Użytkownikom możliwości odpłatnego, czasowego zamieszczania przez nich na stronie serwisu Dzialkowo.pl ogłoszeń sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości.
2.Ogłoszeniodawca zobowiązany jest podać prawidłowe dane kontaktowe, które nie wprowadzają w błąd użytkowników serwisu.
3.Użytkownik ma możliwość zamieszczenia w ogłoszeniu zdjęć dotyczących przedmiotu ogłoszenia za pomocą dostępnego formularza. W ogłoszeniach sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości nie jest dopuszczalne zamieszczanie zdjęć nie dotyczących oferowanej nieruchomości, w szczególności takich, których głównym celem jest promocja firmy, marki, logo ogłoszeniodawcy lub osoby trzeciej.
4.Zamieszczanie ogłoszeń jest płatne. Wysokość opłat określa każdorazowo cennik usług zamieszczony na stronie serwisu Dzialkowo.pl i będący załącznikiem do niniejszego regulaminu.
5.Regulowanie opłat za korzystanie z serwisu odbywa się przelewem, lub innymi metodami. Możliwe jest aktywowanie części usług po wysłaniu przez Użytkownika SMS na wskazany w serwisie numer. Koszt wysyłki SMS jest określony w cenniku.
6.Dla emisji ogłoszenia niezbędne jest łączne spełnienie poniższych warunków:
-poprawne wypełnienie formularza ogłoszenia, w szczególności jego obowiązkowej części,
-dokonanie płatności określonej w cenniku lub jeśli taka opcja jest przewidziana, wysłanie SMS-a z podanym kodem.
Emisja ogłoszenia następuje po dokonaniu wpłaty lub po wysłaniu SMS –a.
W przypadku zakończenia ogłoszenia przed końcem okresu, za którego aktywację/promocję została uiszczona opłata, nie przysługuje Użytkownikowi zwrot opłaty.

-zaakceptowanie Regulaminu Dzialkowo.pl

7.Dzialkowo.pl rozpoczyna emisję ogłoszenia nie później niż w ciągu 24 godzin od spełnienia przez Użytkownika wymogów określonych w art. 2 pkt. 6
8.Ogłoszenie sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości, zawierające zdjęcie może zostać za dodatkową opłatą zamieszczone na stronie głównej serwisu Dzialkowo.pl.
9.Opcja promocji na stronie głównej jest dostępna jedynie dla ogłoszeń zawierających zdjęcie. Ogłoszenie bez zdjęcia nie będzie promowane w ten sposób nawet jeżeli zostanie wybrana i opłacona taka usługa. Wybór ogłoszeń wyświetlanych w danej chwili na stronie głównej odbywa się w drodze losowania spośród ofert z taką opcją, które następuje automatycznie za każdym odświeżeniem strony. Każde ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie.
10.Dzialkowo.pl umożliwia za dodatkową opłatą wyróżnianie na pasku przesuwnym ogłoszeń sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości. Opcja promocji na pasku przesuwnym jest dostępna jedynie dla ogłoszeń zawierających zdjęcie. Ogłoszenie bez zdjęcia nie będzie promowane w ten sposób nawet jeżeli zostanie wybrana i opłacona taka usługa. Wybór ogłoszeń wyswietlanych w danej chwili na pasku przesuwnym odbywa się w drodze losowania, które spośród ofert z taką opcją, które następuje automatycznie za każdym odświeżeniem strony. Każde ogłoszenie może zostac wylosowane wielokrotnie. Dzialkowo.pl oferuje również usługi, za które zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat. Wysokość opłat określa każdorazowo cennik będący załącznikiem do Regulaminu.
Art. 3 Reguły uczestnictwa
1.Użytkownikiem systemu Dzialkowo.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2.Uczestnictwo w systemie Dzialkowo.pl wymaga zaakceptowania przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu.
3.Ogłoszeniodawca zezwala Dzialkowo.pl dokonywać darmowej emisji zamieszczonych w serwisie ogłoszeń lub ich części, w innych mediach, w szczególności takich jak: prasa, telewizja, internet, bannery, billboardy.
4.Niedopuszczalne są działania użytkownika mogące utrudniać lub destabilizować działanie Dzialkowo.pl
5.Przedmiot ogłoszeń nie może naruszać polskiego prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących dzialkowo.pl lub niezgodnych z typem ogłoszenia, jak również innych treści zakazanych przez prawo.
6.Dopuszczalne jest zamieszczenie jednego ogłoszenia dotyczącego danej nieruchomości. Ta sama nieruchomość nie może być przedmiotem dwóch lub więcej ogłoszeń.
7.Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a dzialkowo.pl następuje z chwilą łącznego spełnienia przez Użytkownika warunków określonych w art. 2 pkt. 6 regulaminu.
8.Korzystanie z serwisu Dzialkowo.pl na zasadach przewidzianych dla użytkowników rejestrujących sie w serwisie np: biur nieruchomości i deweloperów, wymaga potwierdzenia stosownymi dokumentami prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie, w szczególności rejestrację firmy oraz w przypadku biur nieruchomości uzyskanie uprawnień (licencji) na świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.Dzialkowo.pl może zażądać przedstawienia w/w dokumentów.
Art. 4 Odpowiedzialność
1.Użytkownik jest odpowiedzialny za to aby zamieszczane przez niego ogłoszenie nie naruszało przepisów prawa oraz zasad regulaminu Dzialkowo.pl. Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym.
2.Dzialkowo.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu SMS-ów zawinione przez operatorów sieci telefonii komórkowej oraz inne utrudnienia związane z funkcjonowaniem serwisu powstałe z przyczyn niezależnych od Dzialkowo.pl.
3.Zakres odpowiedzialności Dzialkowo.pl z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług ograniczony jest do wysokości opłaty związanej z daną usługą i faktycznie poniesionej przez Użytkownika.
4.Dzialkowo.pl nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń, za zachowania użytkowników serwisu oraz za prawdziwość i rzetelność formułowanych ogłoszeń. Dzialkowo.pl ma prawo do usunięcia zamieszczonego ogłoszenia, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące Dzialkowo.pl, wprowadzające w błąd użytkowników lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.
Art. 5 Odstąpienia od umowy
1.Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.
2.Z uwagi jednak na charakter świadczonej usługi w serwisie Dzialkowo.pl i moment rozpoczęcia jej wykonywania przez Dzialkowo.pl, użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Dzialkowo.pl dokona emisji ogłoszenia w ciągu 24 godzin od chwili spełnienia wymogów określonych w art. 2 pkt. 6
3.Wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść niniejszego regulaminu reguluje odstąpienia od umowy zgodnie z treścią art. 5 pkt. 2. Brak zgody uniemożliwia korzystanie z serwisu Dzialkowo.pl.
4.Dzialkowo.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, w szczególności do usunięcia ogłoszeń i ograniczenia funkcjonalności użytkownikowi który łamie jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu, przepisy prawa lub w inny sposób działa na szkodę serwisu i jego użytkowników. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za umieszczenie ogłoszenia.
Art. 6 Postępowanie reklamacyjne
1.Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez dzialkowo.pl usługi w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.
2.Reklamacje będą zgłaszane do Dzialkowo.pl z pośrednictwem e-mail podanego na stronie internetowej rekalmacje@dzialkowo.pl.
3.Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.
Art. 7 Przetwarzanie danych
1.Użytkownik w związku z uczestnictwem w systemie może podać w treści ogłoszenia swoje dane osobowe umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu. Dla zamieszczenia ogłoszenia sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości konieczne jest podanie przynajmniej adresu e-mail użytkownika.
2.Dane osobowe są przetwarzane przez Dzialkowo.pl jako Administratora Danych w celach związanych ze świadczoną usługą. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.
4.Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie dzialkowo.pl czynności w ramach niniejszej usługi.
5.Dane osobowe przetwarzane przez Dzialkowo.pl wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach w szczególności informacji reklamowych, produktach oferowanych przez Działkowo.pl .  Użytkownik może zrezygnować w każdej chwili z otrzymywania tego typu informacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@dzialkowo.pl.
Art. 8 Zmiany regulaminu i cennika
1.Niniejszym regulamin i cennik usług może zostać zmieniony przez Dzialkowo.pl. O zmianach regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Dzialkowo.pl poinformuje na stronie internetowej Dzialkowo.pl.
2.Zmiany regulaminu i cennika usług wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 24 godzin licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej.

Załącznik - Cennik
Dzialkowo.pl pobiera opłaty za wystawienia ogłoszeń prezentowanych na stronie Dzialkowo.pl.

Rejestracja, przeglądanie ofert są bezpłatne. Opłata za wystawienie ogłoszenia różni się w

zależności od tego czy Użytkownik jest zarejestrowany czy tez nie oraz od wybranych opcji

ogłoszenia.


Użytkownicy niezarejestrowani:

-7 dni wyświetlania ogłoszenia wysłanie sms KOD.DZIALKOWO na nr 7136 1,00 zł netto / 1,23 zł

z VAT
-14 dni wyświetlania ogłoszenia wysłanie sms KOD.DZIALKOWO na nr 7255 2,00 zł netto / 2,46

zł z VAT
-30 dni wyświetlania ogłoszenia wyslanie sms KOD.DZIALKOWO na nr 7455 4,00 zł netto / 4,92

zł z VAT

Użytkownicy zarejestrowani:
- ważność konta bezterminowo

- możliwość dodania 250 ogłoszeń

Usługa dostępna we wszystkich sieciach GSM: Orange, Era, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieciach wirtualnych MVNO na terenie Polski. Reklamacje dotyczące działania serwisu proszę zgłaszać na adres: reklamacje@dzialkowo.pl W celu ograniczenia nadużyć telekomunikacyjnych w serwisie wprowadzono ograniczenia w ilości wysyłanych SMSów z jednego numeru MSISDN w ciągu jednej doby. Ograniczenie pozwala w ciągu jednej doby na wysłanie na dany numer, SMS-ów o wartości nie przekraczającej 100 zł netto.

Każdy Użytkownik ma możliwość promowania ogłoszenia na stronie głównej koszt 10zł z VAT

(płatne tylko przelewem na konto: 87 1020 2498 0000 8102 0438 9805 LOCO ul.Paderewskiego

26/3 42-400 Zawiercie
Każdy Użytkownik ma możliwość promowania ogłoszenia na pasku przesuwnym koszt 10zł z VAT

(płatne tylko przelewem na konto: 87 1020 2498 0000 8102 0438 9805 LOCO ul.Paderewskiego

26/3 42-400 Zawiercie

W przypadku upłynięcia terminu ważności konta Użytkownik nie może dodawać żadnych ogłoszeń

zamieszczone ogłoszenia stają się nieaktywne, aby ponownie korzystać z serwisu Uzytkownik

musi przedłużyć ważność konta.

Użytkownicy mogą skorzystać z systemu wyswietlania reklam w postaci bannerów, w tym przypadku należy wysłać maila na adres reklama@dzialkowo.pl ceny ustalane indywidualnie.

Strona główna Drukuj dokument
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Koszty wysłania SMS Premium w serwisie www.dzialkowo.pl wynoszą odpowiednio: wysłanie sms na nr 7136 1,00 zł netto / 1,23 zł z VAT, wysłanie sms na nr 7255 2,00 zł netto / 2,46 zł z VAT, wysłanie sms na nr 7455 4,00 zł netto / 4,92 zł z VAT. Usługa dostępna we wszystkich sieciach GSM: Orange, Era, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieciach wirtualnych MVNO na terenie Polski. Reklamacje dotyczące działania serwisu prosimy zgłaszać na adres: reklamacje@dzialkowo.pl W celu ograniczenia nadużyć telekomunikacyjnych w serwisie wprowadzono ograniczenia w ilości wysyłanych SMSów z jednego numeru MSISDN w ciągu jednej doby. Ograniczenie pozwala w ciągu jednej doby na wysłanie na dany numer, SMS-ów o wartości nie przekraczającej 100 zł netto.